Commit 1be8bcf1 authored by Ondřej Kuzník's avatar Ondřej Kuzník

Add readme

parent 721a91f2
Pipeline #701 passed with stage
in 43 seconds